Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.       Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, mits ongeopend;

2.       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de aanbieder;

3.       Productvoorwaarden: de beschrijving en voorwaarden van een door de aanbieder aangeboden product of dienst;

4.       Dag: kalenderdag (werkdagen en niet-werkdagen);

5.       Duur transactie: een overeenkomst op afstand voor meerdere producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een bepaalde of onbepaalde periode is gespreid;

6.       Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of aanbieder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand, mits ongeopend en in originele verpakking.

8.       Aanbieder: de rechtspersoon die de producten en/of diensten op afstand aan de consumenten of ondernemer aanbiedt;

9.       Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de aanbieder georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen voor communicatie op afstand.

Artikel 2. De aanbieder

Bentolit, verkoop door Dorivit B.V.

Monitorweg 1

1322 BJ Almere


KvK: 62433598
BTW: NL854816318B01
IBAN nr: NL60 ABNA 0537 2912 10
Tel. klantenservice: +31(0) 85 0220241 Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17:00 uur
E-mail klantenservice: klantenservice@bentolit.nl

Artikel 3. Aansprakelijkheid/Disclaimer

Bij het samenstellen van de informatie op deze website nemen wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden aan de verstrekte informatie noch zijn wij aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website en voor onjuiste of onvolledige informatie op de website.

Oneigenlijk gebruik van teksten, logo’s, afbeeldingen of foto’s van deze website is niet toegestaan.

Het gebruik van voedingssupplementen uit de webshop geschiedt op eigen risico.

Gebruikt u medicijnen en twijfelt u of deze te combineren zijn met het gebruik van een dit voedingssupplement uit de webshop, raadpleeg dan altijd eerst uw eigen arts of specialist!

Dorivit houdt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen die het combineren van medicijnen en voedingssupplementen op de gezondheid zouden kunnen hebben.

Bij inname van onze voedingssupplementen dient u zich te allen tijde te houden aan de voorschriften op de verpakking. U dient de aanbevolen dosering niet te overschrijden. Bij het langdurig combineren van verschillende voedingssupplementen dient u rekening te houden met de veilige bovengrens van de afzonderlijke vitaminen en mineralen in deze supplementen. Informatie over de veilige bovengrens voor de vitaminen waarvoor dit geldt, vindt u terug op de informatiepagina van het voedingscentrum.

Dorivit houdt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van oneigenlijk of overmatig gebruik van voedingssupplementen uit haar webshop.

Artikel 4. Toepasselijkheid

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de aanbieder en op de overeenkomst op afstand welke tot stand komt tussen aanbieder en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de consument of ondernemer beschikbaar gesteld. Dit geschiedt door publicatie op de internetsite van de aanbieder .Bij het eerste contact wordt altijd door de aanbieder op deze publicatie gewezen en geverifieerd dat de consument of ondernemer van deze voorwaarden heeft kennis kunnen nemen. Deze voorwaarden worden ook op het eerste verzoek toegezonden.

2.       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3.       Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op toepassing van de meest gunstige bepaling.

Artikel 5. Aanbod, overeenkomst

1.       Een aanbod kent altijd een beperkte geldigheidsduur, wordt er geen geldingsduur vermeld dan is het aanbod ten hoogste zeven dagen geldig;

2.       Het aanbod wordt door de aanbieder zodanig gedaan, dat voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn;

3.       Bij het aanbod wordt indien van toepassing altijd verwezen naar het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie. Dit geldt alleen voor ongeopende , originele verpakkingen;

4.       De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde bijzondere voorwaarden;

5.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;

6.   De consument ontvangt de volgende informatie op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager;

7.   het adres van de aanbieder waar de consument met klachten terecht kan;

            klantenservice@bentolit.nl

8.  (indien van toepassing) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;

9.    (indien van toepassing) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

10.    in geval van een duur transactie is de bepaling in het vorige onderdeel slechts van toepassing op de eerste levering;

11.    Alle gesprekken worden opgenomen op een duurzame gegevensdrager voor trainingsdoeleinden en worden niet gedeeld.

Artikel 6. Herroepingsrecht

1.       Bij de aankoop van een product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na betaling van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de aanbieder bekend gemaakte vertegenwoordiger.

N.B.: De verpakkingen mogen niet geopend zijn. Geopende producten worden niet retour genomen.

2.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument kan zich alleen beroepen op het herroepingsrecht indien de verpakking onbeschadigd en onaangebroken is. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de aanbieder hiervan telefonisch +31(0) 85 0220241 of schriftelijk (zie artikel 2) op de hoogte stellen per email (klantenservice@bentolit.nl), conform de door de aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

3.       Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de aanbieder bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies binnen 30 dagen;

4.       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Een eventueel reeds door de aanbieder ontvangen betaling wordt binnen 14 dagen gerestitueerd.

Artikel 7. De prijs

1.       Gedurende de in het aanbod vermelde of de in artikel 4 genoemde maximale geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Wijzigingen in het toepasselijk tarief van de omzetbelasting (B.T.W.) wordt wel doorberekend.

2.       Een prijsverhoging die binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt, is alleen toegestaan indien deze wordt veroorzaakt door een (verandering in een) wettelijke regelingen of bepaling. Na drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn prijswijzigingen toegestaan, de consument of ondernemer heeft dan de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijs verhoging ingaat;

3.       Alle genoemde prijzen van producten of diensten zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief alle andere van overheidswege of anderszins opgelegde heffingen en toeslagen.

Artikel 8. Levering en uitvoering

1.       De aanbieder neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de dienstverlening en bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten;

2.       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de aanbieder kenbaar heeft gemaakt. Indien consument niet thuis was bij levering kan het pakket naar een nabij gelegen afhaalpunt worden gebracht

3.       De aanbieder zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, gecommuniceerde termijnen zijn nimmer fatale termijnen, maar zijn slechts indicatief. Indien de uitvoering langer duurt dan 30 dagen nadat de overeenkomst is gesloten, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Een eventueel reeds door de aanbieder ontvangen betaling wordt binnen 14 dagen gerestitueerd;

4.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de aanbieder tot het moment van ter post bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Duurtransacties

1.(Indien van toepassing)  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 10. Betaling

1.   Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument of ondernemer verschuldigde bedragen direct voldaan te worden.

2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaal gegevens onverwijld aan de aanbieder te melden;

3.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen;

4.De aanbieder kan de vordering met alle daaraan verbonden rechten, overdragen aan een derde. De aanbieder of deze derde stelt de consument of ondernemer hiervan op de hoogte.

Artikel 11. Klachtenregeling

1.De aanbieder beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder, nadat de consument of ondernemer de gebreken heeft geconstateerd, of de klacht is opgetreden;

3.Klachten worden, mits voldaan is aan lid 2, binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een indicatie wanneer de consument of ondernemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen en van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing als deze zijn vastgelegd met kenbare instemming van beide partijen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13. Slotbepaling Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en overige diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden door ondernemer gevoerd zijn ondergeschikt aan deze voorwaarden en worden alleen geaccepteerd als dit uitdrukkelijk is overeengekomen en blijkt uit de op een duurzame gegevensdrager vastgelegde overeenkomst